نام ونام خانوادگي :                رياضي پايه سوم   دبستان :         ديماه 87

 

1

 با رقم وحروف بنویسید.     ................................................            ۶۹۸۵                                                    

چهار هزار وهفتادوسه ..............................................

 

2

13 ده تايي و5 صد تايي و3 هزار تايي و8 يكي مي شود .........................

2609 برابر است با ........يكي و.........ده تايي و........صد تايي و............هزار تايي

 

3

تفريق ها را انجام دهيد ودرستي آن راامتحان كنيد.          741                         600

                                                                       385-                         302-

                                                                   ----------                   ------

 

4

4700 مـتر يعني .............كيلومتر و............متر

3 كيلو گرم و892 گرم مي شود ................گرم

 

5

با رقم هاي (3و7و0و9 ) بزرگ ترين وكوچك ترين عـدد چهار رقمي را بنويسيد واختلاف آن ها را پيدا كنيد.

 

 

6

علامت <  = > قرار دهيد.

58+301           180+621                              191+500             79- 670

 

7

براي شكل مقابل دو ضرب ودو تقسيم بنويس.

 

 

8

 ضرب وتقسيم هاي  زير را انجام دهيد.                                          

         =6 ÷ 24                =   9 ÷ 63                           = 3÷18

        = 7×8                   = 9×6                               = 5×8

 

9

ضرب 6×2 =2 ×6 را روي محور نشان دهيد.

 

 

10

هر مسلمان در شبانه روز 5 نوبت نماز مي خواند .او در 7 شبانه روز چند نوبت نماز مي خواند ؟

 

11

 به هر مثلثي كه سه ضلع هم اندازه داشته باشد ...................................مي گويند.

 حاصل ضرب هر عـدد در يـك مساوي است با ........................

 

12

__

13

طول باغي 9مـتر وعرض آن 6 مـتر است . محيط اين باغ چند مـتر است؟

_______________________________________________________

علي 16 صفحه از كتابي را خوانده است . اگر امروز 9 صفحه ديگر بخواند ؛ 24 صفحه از كتاب باقي خواهد ماند . كتاب علي چند صفحه دارد ؟

 

 تاريخ : شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۷ | 13:24 | نویسنده : سيد علي فاطمی |